TOEKOMST TOGR

 

TOEKOMST TOGR

juni 2012

Voorzitter/Secretaris: Peter Diepenhorst
1e penningmeester:
Murat Korkmazyürek
2e penningmeester: Bertel Geerts

Bestuursleden: Ruud Boessen; Arjan Luhrman

uit AD 28-04-11

HET NIEUWE BESTUUR TOGR M.I.V. 18 APRIL 2011.


Voorzitter:
Winie Voogd
Secretaris:
Peter Diepenhorst
Penningmeester: Murat
Korkmazyürek
Bestuurslid: Ruud Boessen
 


11-04-2011

 UITNODIGING
Uitnodiging aan alle ereleden, leden en donateurs van de RCVV  “T.O.G.” R. voor het bijwonen van de extra algemene vergadering, welke gehouden zal worden op maandag 18 april 2011 in ons clubgebouw aan de Charloisse Lagedijk 885, Rotterdam, aanvang 20.00 uur. In deze vergadering zal openheid van zaken gegeven worden over de toekomst van onze club.                             

Wij maken iedereen erop attent dat de algemene vergaderingen over ’t algemeen op een vrijdag worden gehouden, maar i.v.m. Goede Vrijdag 22 april a.s. is deze vergadering nu op maandag 18 april 2011 gepland. Omdat deze vergadering zeer belangrijk is voor de toekomst wordt een ieder verzocht om deze vergadering bij te wonen. Mocht u toch verhinderd zijn dan kan elk lid een ander lid machtigen om zijn stem(men) uit te brengen en wij adviseren u met klem om daarvan gebruik te maken.

AGENDA
1.            Opening door voorzitter a.i.
2.
            Stand van zaken toekomst TOGR per 31 maart 2011
3.
            Presentatie door kandidaat bestuur over de mogelijkheden voor de komende jaren

PAUZE

4.            Voorstellen van kandidaat bestuursleden
5.
            Bestuursverkiezing
6.
            Rondvraag
7.
            Sluiting

Toelichting bij agendapunt 5. Bestuursverkiezing

In aansluiting op de extra algemene vergadering van 18 maart 2011 hebben zich vier kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie. Conform artikel 12 van de Statuten dient deze kandidaatstelling gesteund te worden door ten minste zes leden en dienen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester door de algemene vergadering uit de leden in functie te worden gekozen. De aangemelde kandidaten zijn Ruud Boessen, Peter Diepenhorst, Murat Korkmazyurek en Winie Voogd.

Namens het bestuur a.i.,
Gerard van der Meijde (secretaris a.i.)
H.I. Ambacht, 11 april 2011


20-03-11

Afgelopen zaterdag is Ad van der Poort door Radio Rijnmond geïnterviewd over de uitkomst en de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag op de extra algemene ledenvergadering.
Voor diegenen die geïnteresseerd zijn dit interview te beluisteren kunt u gebruik maken van de onderstaande link. 
19-03-2011-advanderpoort


                                                                                              Rotterdam, 24 maart 2011

Aan alle ereleden, leden en donateurs,

Wij delen u mee dat wij onderstaand persbericht hebben uitgegeven:

Het interim-bestuur van TOGR deelt u het volgende mee.

In vervolg op de extra algemene vergadering van 28 januari jl. heeft er gisteren wederom een algemene vergadering plaatsgevonden, waarbij een definitief besluit zou moeten vallen over de toekomst van TOGR.
In deze vergadering moest de op 28 januari 2011 ingestelde commissie, welke als opdracht had meegekregen om het zelfstandig voortbestaan van de vereniging te onderzoeken en tevens een nieuw bestuur te presenteren, opening van zaken geven. Het plan van deze commissie werd door de vergadering niet omarmd, waarna de opdracht werd teruggegeven en er hierover ook geen stemming plaatsvond.
Op verzoek van het interim-bestuur werd er vervolgens een stemming gehouden, waarbij het stoppen van de vereniging werd voorgesteld. Een meerderheid van de leden was echter van mening om toch zelfstandig door te gaan. Het interim-bestuur heeft de leden nu verzocht om uiterlijk 31 maart een nieuw bestuur voor te dragen.
Mochten de leden hiertoe niet in staat zijn dan zal het interim-bestuur vanaf dat moment het traject inzetten tot het opheffen c.q. ontbinden per einde seizoen 2010/2011 van de vereniging TOGR. Een verdere terugloop van leden, recettes en sponsorinkomsten liggen ten grondslag aan dit voornemen. Na 31 maart a.s. zal er meer duidelijkheid komen.”

Het interim-bestuur vindt het belangrijk dit persbericht aan u te melden, voor zover u daar uit de media nog geen kennis van heeft genomen. De inhoud van dit persbericht spreekt voor zich en dit betekent dus dat de leden nu aan zet zijn en tot 31 maart a.s. de gelegenheid krijgen om een nieuw bestuur te formeren. Het interim-bestuur kan u melden dat zich tot op dit moment 2 kandidaten van buiten de vereniging hebben aangemeld, t.w. Winnie Voogd en Peter Diepenhorst. Deze kandidaten hadden in het verleden echter wel een binding met onze club. Indien u nog meer kandidaten weet dan wordt u verzocht om de secretaris daarvan op de hoogte te stellen.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het interim-bestuur TOGR,

Gerard van der Meijde (secretaris a.i.)

Secretariaat TOGR

G. van der Meijde
Ter Spillstraat 22
3342 VL  Hendrik-Ido-Ambacht
E-mail: gvdm22@kabelfoon.nl
Telefoon: 078-6813856 of 06-44096019
                  


 

 02-03-11

Uitnodiging aan alle ereleden, leden en donateurs van de RCVV  “T.O.G.” R. voor het bijwonen van de extra algemene vergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 18 maart 2011 in ons clubgebouw aan de Charloisse Lagedijk 885, Rotterdam, aanvang 20.00 uur.

Deze vergadering is het gevolg van de op 28 januari 2011 gemaakte afspraak met de ingestelde commissie, die de haalbaarheid van het voortbestaan van de vereniging zou onderzoeken, alsmede met een voorstel voor een nieuw bestuur zou komen.                                                                          

Agenda
1     Opening
2     Onderzoeksresultaat ingestelde commissie 
3     Gelegenheid tot het stellen van vragen aangaande het onderzoeksresultaa
PAUZE
4     Stemming over het onderzoeksresultaat
5 Reactie bestuur a.i.
6. Werving nieuw bestuur, vrijwilligers, trainers, begeleiders
7. Sluiting

Namens het bestuur a.i.,
Gerard van der Meijde (secretaris a.i.)
H.I. Ambacht,

2 maart 2011

 

 31-01-11

29-01-11

PERSBERICHT


Het bestuur van TOGR deelt u het volgende mee.
Vrijdag 28 januari 2011 heeft er een extra algemene ledenvergadering plaatsgevonden, waarbij een definitief besluit moest vallen over de toekomst van TOGR.

Deze vergadering was een vervolg op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 29 oktober 2010, waarbij het bestuur mandaat werd gegeven om de fusieonderhandelingen met beoogd fusiepartner Spartaan’20 te vervolgen, onder de voorwaarden dat uit een onder alle leden en donateurs te houden enquête een duidelijk draagvlak voor de fusie zou worden gevonden en eveneens dat gemeente en de deelgemeente definitief hun medewerking zouden bevestigen.
Helaas is tijdens de extra algemene ledenvergadering duidelijk geworden dat de enquête zeker niet dat heeft gebracht wat het bestuur voor ogen had en dat bovendien de overheid, na eerdere toezeggingen, nog steeds geen definitief besluit heeft genomen. Hierdoor restte voor het bestuur geen andere mogelijkheid dan de al in de eerdere algemene ledenvergadering genoemde tweede optie, de opheffing van onze vereniging, door te zetten.

Als gevolg van het toenemend teruglopende ledenaantal en het zeker de laatste twee jaar verminderde aantal sponsors, is het na vele pogingen en initiatieven, en ook nadat in 2004 het rapport Voetbal Visie Vitaal 2010 werd uitgebracht, TOGR niet gelukt om een blijvend gezonde basis te vinden en daarmee het bestaan van de vereniging te kunnen continueren. Aldus de totaalvisie van het bestuur.

De algemene ledenvergadering van 28 januari 2011 was het echter niet eens met het gepresenteerde bestuursvoorstel en de leden hebben er uiteindelijk voor gekozen om de vereniging zelfstandig te willen voortzetten. Het zittende bestuur is vervolgens en bloc afgetreden, omdat zij deze keuze volkomen onverantwoord vindt en hieraan geen medewerking wil en kan verlenen. Uit de vergadering werd een commissie gevormd, die bestaat uit Ruud Boessen, Bryan Cairo, Martin de Koning, Henk Tellekamp, Hugo Visser en Jasper Visser. Deze commissie zal op korte termijn op zoek gaan naar een nieuw bestuur. De thans afgetreden bestuursleden zullen de werkzaamheden op ad interim basis tot het einde seizoen 2010/2011, of zoveel eerder als mogelijk is, afmaken.

Rotterdam, 29 januari 2011.

Bestuur TOGR (Ad interim)
 

 

 ZEER BELANGRIJK !!

Uitnodiging aan alle ereleden, leden en donateurs van de RCVV  “T.O.G.” R. voor het 
bijwonen van de extra algemene vergadering, welke gehouden zal worden 
op vrijdag 28 januari 2011 in ons clubgebouw aan de Charloisse Lagedijk 885, 
Rotterdam, aanvang 20.00 uur.

ONDERWERP

Uitkomst enquête en definitieve besluitvorming toekomst TOGR

Agenda
1.            Opening
2.
            Uitkomst gehouden enquête
3.
            Definitieve besluitvorming fusie c.q. toekomst TOGR
4.
            Consequenties
5.
            Rondvraag
6.
            Sluiting

Deze extra algemene vergadering wordt gehouden naar aanleiding van de gedane toezeggingen in de laatste algemene vergadering van 29 oktober 2010.

Wij maken iedereen erop attent dat de aanwezigheid op deze extra algemene vergadering bijzonder is gewenst en wij doen dan ook een dringend beroep om deze vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur,
Gerard van der Meijde (secretaris) 
H.I. Ambacht, 12 januari 2011

 

03-11-10 

>>>Algemene Ledenvergadering

29-10-10

Vrijdag 29 oktober jl. hebben wij onze jaarlijkse algemene vergadering gehouden, waarbij het bestuur verantwoording heeft afgelegd voor het in het verenigingsjaar 2009/2010 gevoerde beleid. Gelukkig was de belangstelling groter dan in de voorgaande jaren, want maar liefst 55 leden en donateurs hebben de presentielijst getekend. Maar er stond dan ook een belangrijk punt op de agenda, nl. de toekomst van TOGR.

De jaarverslagen van de diverse geledingen binnen onze vereniging werden unaniem goedgekeurd, terwijl het financiële jaarverslag na een prima uitleg van de penningmeester eveneens de toets der kritiek ruimschoots kon doorstaan. Voor de pauze werden de 40 en 60 jarige jubilarissen door voorzitter Ad van der Poort in het zonnetje gezet, waarbij humor en anekdotes uit het verleden de boventoon voerden. Daarna werd hij zelf het middelpunt, want voor zijn vele verdiensten voor onze club werd Ad namens de algemene vergadering tot erelid van TOGR benoemd. Ook vanaf deze plaats de hartelijke gelukwensen aan Ad voor dit heugelijke feit.
Ook werden jubilarissen gehuldigd.
Hans Verrijp, Martin Ooms, Richard Kraak, Ad Haak, Piet Peet en Arie Verrijp 40 jaar lid.
Karel Groeneboom, Leen Huyser en Wim van der Knaap 60 jaar lid.
Twee 40 jarige jubilarissen t.w. Joop Hersbach en Kees Swart en één 60 jarige jubilaris t.w. Henk de Bruyne konden helaas niet aanwezig zijn.

Na de pauze “Het agendapunt” voor deze avond, de Toekomst van TOGR, nl. fuseren, zelfstandig verder gaan of stoppen. Door diverse oorzaken blijft de toekomst van onze club niet meer gewaarborgd, zoals teruggang leden, gebrek aan opvolgers voor bestuurstaken, een tekort aan kader en vrijwilligers, evenals de slechte bereikbaarheid van ons complex. Bij dit punt werd vanuit de vergadering bij de vele “mitsen en maren” dan ook op een uitstekende wijze gediscussieerd en het bestuur kreeg uiteindelijk toestemming om verder te gaan met de fusiebesprekingen met Spartaan’20, de beoogde fusiepartner voor ons. Maar ook het definitieve besluit van de Gemeente Rotterdam en de Deelgemeente Charlois om te investeren, uiterlijk te verwachten medio december a.s., zal van doorslaggevende betekenis zijn voor het vervolgen van de fusiebesprekingen. Om binnen onze vereniging voldoende draagvlak te verkrijgen zal wel op zeer korte termijn een enquête onder alle leden en donateurs worden uitgezet, want het is natuurlijk van het grootste belang dat zoveel mogelijk leden en kader de overstap naar een nieuwe fusieclub gaan maken. Dat is ook nodig om onze eigen identiteit voor de zaterdagtak van de nieuwe fusieclub te blijven bewaren.

Tot slot nog een belangrijk punt, de bestuursverkiezing. Ad van der Poort, Gerard van der Meijde en Leon Luhrman waren aftredend en herkiesbaar en aangezien er geen tegenkandidaten waren gesteld, werden zij vlot weer herbenoemd.

Met enige weemoed in het hart ten opzichte van het punt “Toekomst TOGR” werd de vergadering gesloten en keerde iedereen na een genuttigde versnapering weer huiswaarts.

 

TOGR wil verhuizen richting Barendrecht

17 december 2008
uit AD/RotterdamDagblad-Sport

TOGR wil in 2012 verhuizen naar de andere kant van de Charloisse Lagedijk, nabij de fly-over richting Barendrecht. Daar ligt een complex dat nu nog wordt bespeeld door American footballclub Rotterdam Trojans. Dat is deels grondgebied van Barendrecht.

"Ons huidige complex ligt geïsoleerd. Als we daar blijven, komt onze toekomst in gevaar. Op de locatie van de Trojans zijn we beter bereikbaar voor potentiële leden uit Carnisselande en Portland," aldus TOGR-voorzitter Ad van der Poort, die maandag tijdens de algemene ledenvergadering van de Rotterdamse voetbalclub werd herkozen.
"Ik heb een gesprek gehad met Barendrecht-wethouder Bas Nootenboom en die stond er niet afwijzend tegenover. Verder heb ik met de regiegroep (KNVB, S & R en Sportsupport) in Rotterdam gesproken. Die zetten het op de agenda bij wethouder Lucas Bolsius. Uiteraard moet er dan ook een goede oplossing voor de Trojans worden gevonden."

 

23 maart 2007
uit AD/RotterdamDichtbij:

Niet alle clubs zijn enthousiast. ,,Schandalig! Wij laten ons niet van het veld jagen.
 

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam presenteerde gisteren haar plannen voor het amateurvoetbal tot 2010.
Niet iedereen blij met Rotterdamse voetbalvisie ’We laten ons niet van het veld jagen!’

Door GERT ONNINK FOLKERT VAN DER KROL

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam presenteerde gisteren haar plannen voor het amateurvoetbal tot 2010.
’Te gek voor woorden. Barry Kwist, voorzitter van de Rotterdamse voetbalclub Blijdorp (400 leden, 4 velden), zucht. Als het aan de gemeente Rotterdam ligt, moet zijn vereniging, die nu aan de Gordelweg speelt, binnen drie jaar verhuizen. Blijdorp kan volgens de gemeentelijke Visie Voetbal Vitaal 2010 beter aansluiten bij een andere club.

,,Schandalig. Wij zijn een kerngezonde vereniging, met 75 jeugdleden, somt Kwist op. ,,Wij zitten zestig jaar in deze wijk. Er is aanwas van meisjes, van F-jes. En toch moeten we weg. De Blijdorp-bestuurder is strijdvaardig. Hij denkt aan juridische stappen. ,,Wij laten ons niet van het veld jagen.

Wethouder Lucas Bolsius van sport en financiën maakte gisteren bekend dat Rotterdam de komende drie jaar 25 miljoen euro investeert in het amateurvoetbal. Van dat geld worden 33 nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Op dit moment telt Rotterdam elf van dergelijke complexen. Verder zijn zo’n dertig trapveldjes voorzien van kunstgras.
 

Voor Schiebroek94 (444 leden) heeft de voetbalvisie andere gevolgen. De club mag blijven aan de Hazelaarweg, maar krijgt wel het bijna twee keer zo grote Leonidas erbij op haar complex. ,,Een gunstige ontwikkeling, vindt Schiebroek-secretaris Wim Roojers. ,,Zonder Leonidas zouden we het niet redden. Hij verwacht dat zijn club uiteindelijk met Leonidas zal fuseren. ,,Beter samen verder dan alleen ten onder.

Het sportpark van Schiebroek94 krijgt er twee kunstgrasvelden bij. ,,We hopen eigenlijk op drie, stelt Roojers. Het nieuwe complex zal zes tot zeven velden tellen.

Wethouder Bolsius zegt te streven naar sterke verenigingen, verspreid over de hele stad. ,,Clubs die het goed doen, krijgen de ruimte. Andere verenigingen zullen moeten samenwerken of fuseren. Rotterdam telt ruim 22.000 geregistreerde amateurvoetballers. En dat aantal groeit nog steeds.

Over de toekomst van Varkenoord, het complex waar de nieuwe Kuip komt en mogelijk ook een ijsbaan, kon de wethouder geen mededelingen doen. ,,We voeren nog bestuurlijk overleg, het is een ingewikkeld proces. Naast Rotterdam aast ook de gemeente Capelle aan den IJssel op de ijsbaan.

De invulling van Varkenoord hangt vooral af van de ambitieuze plannen voor de bouw van een nieuwe Kuip met 70.000 plaatsen, die op de plaats van de huidige velden van onde
r meer Sportclub Feyenoord, DHZ en Overmaas moet komen. Wel worden er zeker drie kunstgrasvelden aangelegd.

 

De  gevolgen voor de voetbalclubs in Rotterdam:

Activitasgemeente zit in de maag met Nieuw Vreelust. Opvang jeugd bij GLZ Delfshaven is onder de maat.vIngezet wordt vooralsnog op beterevsamenwerking tussen de vier aanwezge verenigingen.
Antibarbari: verhuist naar Toepad, mits hockeyclub Leonidas daar niet wordt gevestigd.
Birlik'99: zie DHZ.
Blijdorp: moet weg en fuseren of complex delen met andere club.
Centro Portugues: zie Blijdorp.
Coal: Egelantier Boys komt ook op het Coal-complex.
CVV-Mercurius: onderzoekt fusie met TOGR, wellicht pas na 2010. Gemeente wil ook FC Pretoria daarbij betrekken.
DHZ: doel gemeente is één grote zaterdag- en één grote zondagclub op Varkenoord naast SC Feyenoord. Fusie dus met Overmaas, Maasstad Tediro, Hillesluis en eventueel Birlik'99. Accommodatie op plek van atletiekbaan.
DOTO: gemeente heeft twee opties: samenwerking met Excelsior Pernis op DOTO-complex of twee aparte accommodaties.

 


Egelantier Boys: zie Coal
Hermandad: fusie met NOC, SC Kralingen en SDV aan Toepad.
Hillesluis:moet naar Varkenoord (zie DHZ).
SC Kralingen: zie Hermandad.
Leonidas: komt op één complex bij Schiebroek'94 aan Hazelaarweg.
Lombardijen: kan op een iets andere locatie de 'grote zaterdagclub' worden op Varkenoord (zie DHZ),maar moet dan wel groeien.
Maasstad Tediro: zie DHZ.
NOC: zie Hermandad.
Overmaas: zie DHZ.
FC Pretoria: zie CVV-Mercurius.
Real Parbo: zie Activitas.
SDV: zie Hermandad.
SMV-Hillegersberg: fusie met SC Duivesteyn, waar nieuw clubgebouw komt.
TOGR: zie CVV-Mercurius.
Voorwaarts: idem als Blijdorp.
XerxesDZB: uitbreiding complex na verhuizing van hockeyclub OMHC naar Nesselande.

 

   = = = = = PERSBERICHT = = = = =

Rotterdam, 25 november 2006.

In het kader van de nota Voetbal Visie Vitaal 2010 hebben de besturen van de voetbalverenigingen CVV-Mercurius en TOGR besloten om besprekingen aan te gaan, welke op termijn zouden moeten leiden tot een fusie tussen de beide clubs. De inzet van het plan is te komen tot een sterke, vitale en financieel gezonde vereniging met naar schatting 650 tot 700 leden. De verwachting is dat in 2009 of 2010 een nieuw eigentijds sportcomplex in de deelgemeente Charlois betrokken kan worden.

De Regiegroep Voetbal, bestaande uit de afdeling Sport en Recreatie van de Gemeente Rotterdam, de Stichting Rotterdam Sportsupport en de KNVB (district West II), is van dit voornemen op de hoogte gebracht.

De algemene ledenvergaderingen van beide verenigingen zijn gisteravond over de voorgenomen plannen geïnformeerd en hebben hieraan hun fiat gegeven.

Bestuur CVV-Mercurius                                                                Bestuur TOGR


Fusiegolf houdt aan

Door FOLKERT VAN DER KROL ROTTERDAM

29-11-2006

In een paar jaar tijd is de voetbalkaart in Rotterdam drastisch veranderd. En het einde van de fusiegolf is nog lang niet in zicht. Nu sturen TOGR en CVV-Mercurius weer aan op een fusie.
De deelgemeente Charlois staat model voor wat andere delen van voetballend Rotterdam nog staat te wachten. Transvalia en ZW zijn aan de Charloisse Lagedijk samengegaan, Anadolu liet zijn complex daar achter en verhuisde naar de Oldegaarde om met Kocatepe één vereniging te gaan vormen. BZC’95 verwelkomde op de hoek van de Oldegaarde SC Zuiderpark dat op het complex kwam inwonen.
DEH en De Musschen fuseerden en kregen een schitterende accommodatie. Egelantier Boys heeft al te horen gekregen dat de club het gemeentecomplex aan de Krabben- dijkestraat, waar ruimte komt voor soft- en honkbal, zal moeten verlaten. Egelantier Boys, dat eigenlijk niet weg wil, is om die reden al in gesprek met Coal.
En er zullen nog meer fusies, samenwerkingsverbanden en verhuizingen van clubs volgen. De gemeentelijke dienst Sport en Recreatie juicht ook het fusievoornemen van TOGR en CVV-Mercurius toe. ,,Het is leuk om te zien dat de clubs nu op eigen initiatief elkaar benaderen,’’ zegt hoofd sportvelden Gert van Nes. ,,Het samengaan van een zaterdag- en zondagclub past ook binnen de voetbalvisie van de gemeente.’’
Maar Van Nes weet dat het plan van de twee clubs zijn eerdere ideeën over de toekomst van de voetbalclubs in Charlois in de war schopt. Van Nes had voor CVV-Mercurius een plek in gedachten aan de Oldegaarde waar het met BZC’95, SC Zuiderpark, Egelantier Boys en Coal - al dan niet als fusieclub - op het complex van Coal zou komen, aangevuld met een paar velden van het huidige Kocatepe Anadolu. Laatstgenoemde club zou dan op de huidige locatie van BZC ’95 en Zuiderpark de toekomst tegemoet moeten gaan.Van Nes: ,,Het is duidelijk dat CVV-Mercurius en TOGR het voormalige De Musschen-complex, waar nu Kocatepe Anadolu speelt, in gedachten hebben. Hoe de uitkomst zal zijn, weet ik nog niet. Binnenkort gaan wij met de deelgemeente Charlois om de tafel zitten.’’

TOGR en CVV-Mercurius willen bij een fusie beide verhuizen. ,,Een nieuw complex is door de leden van beide verenigingen min of meer als voorwaarde gesteld. We zijn nu afhankelijk van de bereidheid van de gemeente om hieraan mee te werken,’’ aldus Frans van Berkel van CVV-Mercurius.
,,Onze leden blijven natuurlijk het liefst op de huidige accommodatie. Maar er zijn al jaren plannen voor woningbouw, hoewel die nog steeds niet concreet zijn. Voor de periode na 2008, waarin we ons eeuwfeest vieren, hebben we geen enkele garantie. En ook TOGR moet op termijn weg van de plek waar de club nu zit, omdat dat mogelijk bedrijfsterrein wordt.’’
Bovendien weten beide clubs dat ze met elk drie- tot vierhonderd leden te klein zijn om op langere termijn zelfstandig te blijven. CVV-Mercurius en TOGR, waarvan de clubbesturen goed met elkaar door één deur kunnen, raakten daardoor met elkaar in contact. Van Berkel: ,,We willen onze toekomst in eigen hand houden.’’

februari 2006
Reorganisatie Rotterdamse amateurverenigingen

Het bestuur heeft kennis genomen van de nota Voetbal Visie Vitaal 2010 en van de perspublicatie in het AD/RD, waarin de naam van TOGR en ons complex diverse malen wordt genoemd. Wij hebben inmiddels vernomen dat het plan m.b.t. het opheffen van ons complex zeker niet binnen 10 jaar zal worden uitgevoerd. Daar wij sinds september 2005 de beschikking hebben gekregen over een duur kunstgrasveld zou opheffing van ons complex op korte termijn alleen maar kapitaalvernietiging betekenen en dat zal zeker niet de bedoeling zijn van de Gemeente Rotterdam. Verder willen wij op dit moment nog niet nader op de gepresenteerde plannen vooruitlopen, omdat er op donderdag 23 februari 2006 op het Stadhuis een toelichting op de verschenen nota zal worden gegeven. Hierna zullen wij onze leden en donateurs uiteraard volledig op de hoogte brengen. Voor de geïnteresseerden is het plan te downloaden via de website: www.senr.rotterdam.nl. Klik op: Reorganisatie Rotterdams Amateurvoetbal en vervolgens op: Visie Voetbal Totaal 2010 (pdf. 2 MB) - totaal 58 pagina´s.

Het bestuur

10 februari 2006

Amateurvoetbal gaat op de schop

ROTTERDAM - Het amateurvoetbal in Rotterdam wacht de komende vijf jaar een megareorganisatie.

Dat betekent dat een groot aantal clubs gedwongen zal worden te fuseren en/of te verhuizen.

De gemeente wil de veelal noodlijdende verenigingen gezonder maken en beter spreiden over de stad. Bovendien moeten de ’dure’ sportcomplexen intensiever worden gebruikt.

De ingrijpende plannen werden gisteren gepresenteerd in het rapport Visie Voetbal Vitaal 2010. De gemeente trekt er de komende jaren 35 miljoen euro voor uit. Het grootste deel van dat geld is bestemd voor de aanleg van de in totaal 48 kunstgrasvelden, die nodig zijn om terreinen om te toveren in zogenoemde sportclusters. Dit zijn complexen met meerdere verenigingen waar meerdere sporten worden beoefend. Maar ook scholen en buurthuizen moeten in de toekomst vaker terecht kunnen op de onderbenutte velden.

In het rapport, dat op 23 februari met de clubs besproken wordt, staan per deelgemeente de problemen beschreven. Zo dient SMV/Hillegersberg bijvoorbeeld te vertrekken naar de Hazelaarweg en moet SC Duivesteijn plaatsmaken voor Leonidas. Op die manier komen de complexen aan de Van Ballegooijensingel (SMV/Hillegersberg) en de Erasmusingel (Leonidas) in de deelgemeente Hillegersberg/Schiebroek vrij.

Ook in Charlois wordt de voetbalkaart ingrijpend veranderd. Op de complexen van TOGR, Andalu, Krabbendijkestraat, Wielewaal en Schulpweg zal in de toekomst niet meer worden gevoetbald. Fusies moeten ervoor zorgen dat aan de Oldegaarde en in het Zuiderpark vier grote, gezonde clubs overblijven.

De gemeente verwacht dat talloze voetbalclubs zonder de maatregelen ’vanzelf zullen omvallen.’ Het aantal verenigingen in Rotterdam is sinds 1995 gedaald van 95 tot 75. De verwachting is dat de komende jaren vanwege financiële problemen nog eens twintig procent van de clubs verdwijnt. ’Een koude sanering staat voor de deur als er niets gedaan wordt,’ concluderen de makers van het rapport; Sport en Recreatie, Stichting Sportsupport en de KNVB.

 

 

terug