>>>Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 29 oktober jl. hebben wij onze jaarlijkse algemene vergadering gehouden, waarbij het bestuur verantwoording heeft afgelegd voor het in het verenigingsjaar 2009/2010 gevoerde beleid. Gelukkig was de belangstelling groter dan in de voorgaande jaren, want maar liefst 55 leden en donateurs hebben de presentielijst getekend. Maar er stond dan ook een belangrijk punt op de agenda, nl. de toekomst van TOGR.

De jaarverslagen van de diverse geledingen binnen onze vereniging werden unaniem goedgekeurd, terwijl het financiële jaarverslag na een prima uitleg van de penningmeester eveneens de toets der kritiek ruimschoots kon doorstaan. Voor de pauze werden de 40 en 60 jarige jubilarissen door voorzitter Ad van der Poort in het zonnetje gezet, waarbij humor en anekdotes uit het verleden de boventoon voerden. Daarna werd hij zelf het middelpunt, want voor zijn vele verdiensten voor onze club werd Ad namens de algemene vergadering tot erelid van TOGR benoemd. Ook vanaf deze plaats de hartelijke gelukwensen aan Ad voor dit heugelijke feit.

Na de pauze “Het agendapunt” voor deze avond, de Toekomst van TOGR, nl. fuseren, zelfstandig verder gaan of stoppen. Door diverse oorzaken blijft de toekomst van onze club niet meer gewaarborgd, zoals teruggang leden, gebrek aan opvolgers voor bestuurstaken, een tekort aan kader en vrijwilligers, evenals de slechte bereikbaarheid van ons complex. Bij dit punt werd vanuit de vergadering bij de vele “mitsen en maren” dan ook op een uitstekende wijze gediscussieerd en het bestuur kreeg uiteindelijk toestemming om verder te gaan met de fusiebesprekingen met Spartaan’20, de beoogde fusiepartner voor ons. Maar ook het definitieve besluit van de Gemeente Rotterdam en de Deelgemeente Charlois om te investeren, uiterlijk te verwachten medio december a.s., zal van doorslaggevende betekenis zijn voor het vervolgen van de fusiebesprekingen. Om binnen onze vereniging voldoende draagvlak te verkrijgen zal wel op zeer korte termijn een enquête onder alle leden en donateurs worden uitgezet, want het is natuurlijk van het grootste belang dat zoveel mogelijk leden en kader de overstap naar een nieuwe fusieclub gaan maken. Dat is ook nodig om onze eigen identiteit voor de zaterdagtak van de nieuwe fusieclub te blijven bewaren.

Tot slot nog een belangrijk punt, de bestuursverkiezing. Ad van der Poort, Gerard van der Meijde en Leon Luhrman waren aftredend en herkiesbaar en aangezien er geen tegenkandidaten waren gesteld, werden zij vlot weer herbenoemd.

Met enige weemoed in het hart ten opzichte van het punt “Toekomst TOGR” werd de vergadering gesloten en keerde iedereen na een genuttigde versnapering weer huiswaarts.


Gerard van der Meijde feliciteert Ad van der Poort met zijn benoeming tot erelid van T.O.G.R.

Ook werden jubilarissen gehuldigd.
Hans Verrijp, Martin Ooms, Richard Kraak, Ad Haak, Piet Peet en Arie Verrijp 40 jaar lid.
Karel Groeneboom,  Leen Huyser en Wim van der Knaap  60 jaar lid.
Twee 40 jarige jubilarissen t.w. Joop Hersbach en Kees Swart en één 60 jarige jubilaris t.w. Henk de Bruyne konden helaas niet aanwezig zijn.

Klik hier voor foto's