DENKTANK

18-01-2007

Van het bestuur:
 

In 2006 is de in het leven geroepen Denktank druk bezig geweest om knelpunten binnen onze organisatie aan het licht te brengen. Op de algemene ledenvergadering van november vorig jaar is er voorlopig rapport uitgebracht. De Denktank is nu Werktank geworden en binnenkort is er weer een gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur om te trachten de nodige puntjes op de i te zetten.09-10-2006

Op onze extra algemene vergadering van 16 december 2005 is besloten om een zgn. Denktank in het leven te roepen, die zich over de binnen onze club ontstane problemen zou gaan buigen. In samenspraak met het bestuur is deze Denktank aan het werk gegaan om te bezien welke oplossingen mogelijk zijn om een stevige en gezonde basis te leggen voor de toekomst van onze vereniging. In een gezamenlijke bijeenkomst van Denktank en bestuur is onlangs een notitie met de alleszeggende tekst “TOGR een club met een Hart” gepresenteerd, waarin het accent is gelegd op de jeugd en vrijwilligers en waarbij de volgende punten aan de orde kwamen:

  1. Infrastructuur en bereikbaarheid van ons complex
  2. Meerwaarde en activiteiten
  3. Kader/vrijwilligers en ledenwerving/behoud
  4. Jeugd

Over alle genoemde punten zijn aanbevelingen gedaan, die in de komende tijd verder zullen worden uitgewerkt. De Denktank zal dan ook niet worden opgeheven, maar als Werktank invulling gaan geven aan de gestelde doelen. De volgende onderwerpen zullen worden uitgewerkt, nl.

  1. Bereikbaarheid van ons complex, verruimen van parkeermogelijkheden, eventuele verplaatsing van de hoofdingang na contacten met RET over een eventuele verplaatsing van de bushalte.
  2. Het onderzoeken van activiteiten (het instellen van een activiteitencommissie) om een meerwaarde voor onze club te gaan betekenen.
  3. Scholen in de deelgemeente Charlois betrekken bij jeugdactiviteiten.
  4. Aantrekken van extra trainers en leiders voor onze jeugdteams en vrijwilligers voor allerhande werkzaamheden.
  5. Aantrekkingskracht verhogen voor het extra aanwerven van (jeugd)leden.

Op onze volgende algemene vergadering, die op vrijdag 24 november a.s. zal worden gehouden, zullen nadere mededelingen worden gedaan.


13-03-2006

Zoals bekend werd op de buitengewone algemene leden vergadering in december tot instelling van een denktank besloten, om het bestuur van plannen en ondersteuning te voorzien met het oog op de toekomst van onze club, met daarbij het verzoek om een rapport hierover uiterlijk eind april. Zoals u zeker via de krant hebt vernomen, is onderzoek gedaan naar het bestaansrecht van sportverenigingen in Rotterdam in de (naaste) toekomst, gepaard gaande met een mogelijke herindeling van clublocaties.  Met het oog hierop is door het bestuur besloten (in overleg  met de denktank) z.s.m. in gesprek te gaan met de deelgemeente en met de regiegroep. Inmiddels is de afspraak met de deelgemeente al gemaakt.

De denktank zal de zich zelf gestelde taken (in afwachting van de nadere gesprekken) in een wat langzamer tempo verder ontwikkelen, met als gevolg dat rapportage wellicht later dan eind april voorhanden is.

 


16-01-2006 

Verwijzend naar de A.L.V. van 16 december 2005 delen wij u mede dat de installatievergadering van de denktank heeft plaatsgevonden op 11 januari j.l.

De volgende personen hebben zitting genomen: Peter Diepenhorst (voorzitter), Gerard Verschoor (notulist), Eef Sterk, Ard Knibbe, Danny Kuppen, Jasper Visser, Fred Buik, Thomas de Wreede, Teun Luhrman en Johan Molendijk. Zij zullen zich buigen over de problematiek, als geschetst door het bestuur maar men heeft ook de vrijheid andere zaken aan te dragen. Er zal regelmatig contact zijn tussen bestuur en denktank, maar men heeft volledig de vrije hand voorstellen neer te leggen. Aan het eind van een bepaalde periode zal het bestuur een nieuwe A.L.V. uitschrijven om aan de leden voor te leggen tot welke voorstellen men gezamenlijk is gekomen.