KRANTENARTIKEL 26 MEI 2014 faillissement
KRANTENARTIKEL 21 JUNI 2013

22-06-2013

PERSBERICHT

RCVV TOGR gaat faillissement aanvragen

Het bestuur gaat het faillissement van RCVV TOGR aanvragen. Dit is de uitkomst van de Bijzondere Algemene  Ledenvergadering van vrijdagavond j.l.
Voor de derde keer had het bestuur de leden opgeroepen om in  te  stemmen  met het voorstel om over te gaan tot opheffing van RCVV TOGR.
In een emotioneel betoog hield de voorzitter de leden nog eens de spiegel voor, waarom tot dit besluit moet  worden overgegaan.
De financiële problemen, gebrek aan kader en terugloop in leden hebben er voor gezorgd dat er  voor RCVV TOGR geen toekomst meer is
Na het vertrek van de penningmeester is de club er niet in geslaagd om een goede opvolger te vinden. Gevolg is dat er een slecht financieel overzicht is ontstaan.
Dit is ook de conclusie van de gesprekken met de Deelgemeente, S&R, Rotterdam Sportsupport en de KNVB. Om het tij nog te keren ontbreekt de tijd, en daarom is er besloten om de zaak over te dragen aan de curator.
Met dit besluit is het doek voor RCVV TOGR definitief gevallen.
1 juli a.s. zal de poort op slot gaan en zal RCVV TOGR worden bijgeschreven bij de clubs die het  Rotterdamse amateurvoetbal hebben groot gemaakt.


Peter Diepenhorst RCVV TOGR
Voorzitter

10-06-2013

Buitengewone Algemene Ledenvergadering 21 juni 2013
Aanvang 20.00 uur
Kantine


Beste Leden, donateurs en sympathisanten,

In de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 7 juni is vanwege de afwezigheid van het bestuur en het ontbreken van de financiële cijfers wederom geen besluit genomen.  
Om toch tot besluitvorming te komen is in overleg met de Gemeente besloten om een laatste en definitieve Buitengewone Algemene Ledenvergadering voor vrijdag 21 juni uit te schrijven.

De agenda is als volgt vastgesteld:

1. Opening/Welkom
2. Ingekomen post
3. Mededelingen
4. Proces beschrijving opheffing RCVV TOGR
5. Financiële toelichting
6. Voorstel opheffing RCVV TOGR
7. Benoeming Cie. Vereffenaars
8. Sluiting


 


14-03-2013

Beste mensen,
Na de instemming en lichte euforie van afgelopen vrijdagavond is er nu de kater. Het doek voor TOGR is gevallen.
De berichten in de pers hebben er toe geleid dat er reuring is ontstaan in het vervolg van de afspraken met de nieuwe sponsor.
Tijd en het niet meebewegen van de Gemeente cq deelgemeente hebben tot deze val geleid.
Het vertrouwen in TOGR is bij de gemeente cq deelgemeente volledig weg.
We hebben alle pogingen ondernomen om toch aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, maar helaas is het niet gelukt.
Dit betekent dat er met onmiddellijke ingang niet meer op het veld gespeeld wordt en TOGR uit de veld- competitie wordt genomen.
Er worden vanaf nu geen veldtrainingen meer gehouden, de kantine blijft normaal open.
Tot zover in het kort de stand van zaken.
Wij snappen dat jullie nu vol vragen zitten. We beraden ons als Bestuur hoe wij verder met jullie communiceren.
Het proces is voor ons ook nieuw. Daarom, hou de website in de gaten.

Met vriendelijke groet,
Peter Diepenhorst
TOGR (ex)-voorzitter

 

14-03-2013 Brief van TOGR-leden 
Brief namens de leden gericht aan S&R, KNVB en Deelgemeente Charlois

Rotterdam, 14 maart 2013

Aan de heren Van Nes, De Baan, Goverde en van der Kroon

Betreft: reactie leden TOGR naar aanleiding van het besluit TOGR uit de competitie te halen vanwege het niet nakomen van haar betalingsverplichtingen aan S&R

Geachte heren,

Naar aanleiding van het bericht dat het doek voor TOGR is gevallen zijn de leden, jong en oud, in grote getale naar de club gekomen.
Het bestuur heeft open en eerlijk de oorzaken aangegeven, ook de financiële gevolgen.
In haar uitleg heeft het bestuur ook het feit meegenomen dat er na de deadline van 13.00 uur een betrokken lid na de deadline als nog bereid was het openstaande bedrag te betalen en hiervoor in contact met de portefeuillehouder is getreden.

Mede vanwege dit punt hebben de leden het bestuur opdracht gegeven om via een brief kenbaar te maken dat zij niet akkoord gaan met het genomen besluit.
Om dit kracht bij te zetten hebben diverse leden zich garant gesteld voor toekomstige  openstaande rekeningen van o.a. S&R en KNVB.

Met de instemming met het plan zoals het tijdens de ALV is gepresenteerd had TOGR een nieuwe toekomst kunnen bouwen. Samen met de deelgemeente had het zich willen inzetten voor de jeugd van Charlois. Met het wegvallen van subsidies zijn particuliere initiatieven als deze een meerwaarde, waar de hele deelgemeente vruchten van had kunnen plukken.

Namens de leden van R.C.V.V. TOG”R

 

Alg.Ledenvergadering + persbericht
februari 2013

Rotterdam, februari 2013

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van R.C.V.V. TOG”R nodigt hierbij alle leden en donateurs van harte uit tot het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering
op vrijdag 8 maart 2013 om 20.00 uur
in onze kantine aan de Charloise Lagedijk 885

De vergadering staat in het teken van  ‘de toekomst van R.C.V.V. TOG”R’

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

  Opening en mededelingen van de voorzitter
  Vaststellen agenda
  Goedkeuring verslag van de Algemene Ledenvergadering van 1 juni 2012.
  Ingekomen stukken
  Toekomst TOG”R

toelichting bestuur op korte en middellange termijn
º          financieel
º          sportief
º          organisatorisch

Overige bestuurszaken

                        Voorstel opheffing zaalafdeling (toelichting door Ruud Boessen)

Rondvraag
Sluiting

Na afloop van de vergadering is er nog volop gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar na te praten over diverse onderwerpen.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Peter Diepenhorst
voorzitter / secretaris

Persbericht

REDDING TOGR NABIJ NA UITSTEL S&C

Naar aanleiding van een ongelukkige tijdsplanning heeft RCVV TOGR deze week het verzoek ingediend bij Sport & Cultuur tot uitstel van betaling tot en met 14 maart. Inmiddels is uitstel verleend tot 12 maart door Sport en Cultuur. Het betreft de betaling voor de huur van de accommodatie. Het is geen geheim dat RCVV TOGR al geruime tijd kampt met financiële problemen.
Om de vereniging van een faillissement te redden is het bestuur volop in gesprek geweest met zowel maatschappelijk als sportief betrokken partijen. Er ligt nu een concreet plan waarbij o.a. sponsoren en partners financiële zekerheden biedt voor de komende jaren. Eén van de gevolgen van de vele gesprekken van het bestuur, is een afspraak met de afdeling Sport & Recreatie van de gemeente Rotterdam ten aanzien van de huurachterstand voor de accommodatie De Lage Weide aan de Charloisse Lagedijk. Er is door de club een betalingsverplichting met een uiterste vervaldatum van 1 maart opgelegd. De betaling is alleen volledig te voldoen indien er akkoord is tussen de betrokken partijen en de vereniging.
Het bestuur kan echter geen akkoord geven, zonder toestemming van de leden. Anticiperend op het reddingsplan is reeds in januari van dit jaar een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven voor vrijdag 8 maart 2013. Tijdens deze vergadering staat de toekomst van RCVV TOGR prominent op de agenda en krijgen de leden het plan gepresenteerd. De stemming onder de leden op dit plan bepaalt het voortbestaan van de vereniging voor de lange termijn, of leidt ertoe dat de vereniging ophoudt te bestaan. Voordat het zover komt, wordt enige flexibiliteit van de gemeente gevraagd.
Doordat de ALV reeds was gepland en de afspraak met Sport & Recreatie daarna volgde, overlappen de betalingsverplichting (1 maart) en toestemming van de leden tijdens de ALV (8 maart) elkaar.
Het is ondenkbaar dat de gemeente enig belang bij heeft bij een faillissement van RCVV TOGR, en dus gaan wij er als bestuur vanuit dat de twee weken respijt ons worden gegund. Het is voor de vereniging twee voor twaalf, wij hebben met echte TOGR-ers hard gewerkt de afgelopen maanden en nu alle oplossingen concreet vorm hebben gekregen, ziet de toekomst er zeer rooskleurig uit.

het bestuur

 

 

27 juli 2012 uit AD/R.Dagblad