09-09-2013

Bron:

http://www.voetbalopzaterdag.nl/

 

De mannen achter de schermen in het zaterdagvoetbal

Gerard van der Meijde in voetsporen van vader Jan

De voetbalcompetitie is weer in volle hevigheid losgebarsten. Duizenden jongeren en ouderen genieten opnieuw van hun wekelijkse potje.
Elke  zaterdag worden er ruw geschat meer dan 15.000 wedstrijden gespeeld door zowel junioren als senioren.
Maar zouden velen van hen enig idee hebben wat er allemaal achter de schermen gebeurt om die wedstrijden mogelijk te maken en in goede orde te laten verlopen?
Vele honderden mannen en tegenwoordig ook vrouwen zetten zich niet alleen in voor hun eigen club,
maar ook voor het besturen van alles wat met de vele competities te maken heeft.
Mensen die daarvoor – en sommigen al vele jaren – talloze uren van hun vrije tijd opofferen om alles op rolletje te laten verlopen.
Eén van die mensen is Gerard van der Meijde uit Hendrik Ido Ambacht.
Meindert Leerling praat met het oud-bestuurslid van de BZV over zijn activiteiten in het zaterdagamateurvoetbal.

\

Gerard van der Meijde: een echte voetbal man

En bij ouderen rijst mogelijk de vraag: is Gerard soms familie van….?
Inderdaad Gerard is een van de vijf zonen van Jan van der Meijde uit Rotterdam, medio vorige eeuw een van de grote mannen in het zaterdagamateurvoetbal.
Hij overleed onverwacht in 1981. Van der Meijde was competitieleider en voorman van het Verbond van Christelijke Voetbalverenigingen (VCV).
Dat was met de Vereniging van Zaterdagclubs (VZC) één van de organisaties die de belangen van het Zaterdagamateurvoetbal verdedigden in het
Sectiebestuur zaterdagamateurvoetbal en daarmee de KNVB als geheel.
Dat woord ‘verdedigen' was in die dagen volkomen realiteit, omdat het zaterdagamateurvoetbal in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw
door velen (nog) niet als volwaardig werd gezien.
Er moest op diverse fronten voor emancipatie worden geknokt en Jan van der Meijde was met mannen als Fokke Remmers, Roel Molemaker, Jaap Veldkamp
en anderen een drijvende kracht om een volwaardige plaats van het zaterdagamateurvoetbal te bewerkstelligen.
De zaterdagamateurs hebben veel aan deze mannen te danken.


Jan van der Meijde in karakteristieke houding

TOGR

Gerard (69) is als enige van de nazaten van Jan van der Meijde in de voetsporen van zijn vader getreden en heeft inmiddels een respectabele staat van dienst
binnen de gelederen van het zaterdagamateurvoetbal opgebouwd.
Het voetballeven begon voor hem in TOGR, de club uit Rotterdam-Charlois die niet zo lang geleden failliet is gegaan en opgeheven.
Na de junioren speelde Gerard een enkele wedstrijd in het eerste en de rest in lagere elftallen. Tot maar liefst zijn vijftigste is hij blijven voetballen.
Ook nadat hij in 1981 tot bestuurslid was gekozen, bleef Gerard zijn partijtje op het veld meeblazen.
Toen hij in 1990 tot voorzitter werd gebombardeerd, kon dat niet worden gecombineerd met acties op het veld.
Na zes jaar hield hij het voor gezien, maar in 2002 kwam hij terug als bestuurslid en in 2003 zelfs als secretaris.
In de loop van die laatste periode ging het bergafwaarts met de groenwitte club. Er was geen aanwas van nieuwe leden en evenmin van kader.
Meer dan de helft van de jeugdspelers had een allochtone achtergrond en uit die kringen kwam er geen kader om alle functies in de club te vervullen.
Voorstellen om te fuseren, zoals andere christelijke zaterdagclubs uit Rotterdam als Unicum en DOS'32 al eerder hadden gedaan, strandden in de ledenvergadering.
Het bestuur trad en-bloc af. Een nieuw bestuur probeerde de boel nog te redden, maar dat werd een faliekante mislukking
en zo ging TOGR, dat nog enige jaren in de hoofdklasse heeft gespeeld, heel triest roemloos ten onder.
Na Zwart Wit'28 de tweede principiële zaterdagamateurclub uit Rotterdam-Zuid.

Gerard als afgevaardigde

Voor Gerard van der Meijde was na zijn aftreden als bestuurslid van TOGR geen einde gekomen aan zijn activiteiten binnen de voetbalwereld.
Hij was als afgevaardigde van de belangenorganisatie BZV inmiddels lid van de districtscommissie wedstrijdzaken van district West II.
Vanuit het district kreeg Gerard in 1999 een plaatsje in Algemene Vergadering Amateurvoetbal.
Dat college bestond al enige tijd, maar in 1996 volgde een forse herstructurering binnen de KNVB.
Al eerder waren de secties zaterdag- en zondagamateurvoetbal in elkaar geschoven en ook de belangenorganisaties VCV en VZC
fuseerden in 1996 tot de Belangenorganisatie voor Zaterdagvoetbalverenigingen (BZV).
De vrees dat in dat ene college voor het totale amateurvoetbal de belangen van het zaterdagamateurvoetbal zouden worden achtergesteld, is niet uitgekomen.
Dat is mede een gevolg door de volwaardige positie die de zaterdagamateurs zich inmiddels op alle fronten binnen de KNVB hadden verworven.
Successen van het Nederlands Zaterdagamateurelftal, dat in 1971 werd geliquideerd, en die van de zaterdagclubs in de strijd om de nationale amateurtitel
waren daar naast groeiende belangstelling van de media voor het zaterdagamateurvoetbal onder meer de basis voor.

Toch kwamen de zaterdagamateurs bepaald niet ongeschonden uit de herstructureringsstrijd.
Zij verloren namelijk de zogeheten ‘kwaliteitszetel' in het bestuur amateurvoetbal  en het Bondsbestuur van de KNVB.
Die zetel was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bij de fusie van allerlei voetbalbonden door met name de principiële zaterdagamateurclubs afgedwongen.
Men wilde met een eigen persoon dicht bij het voetbalvuur zitten.
Eind vorige eeuw vond de KNVB zo'n kwaliteitszetel niet meer van deze tijd en zo verloor de onlangs overleden Daan Schotting als laatste zaterdagvertegenwoordiger
zijn plaats in het bestuur amateurvoetbal en het Bondsbestuur.
Schotting had in 1981 Jan van der Meijde opgevolgd in het Sectiebestuur Zaterdagamateurs en via die plaats ook Fokke Remmers in het Bondsbestuur van de KNVB.

Gerard van der Meijde sombert echter beslist niet over de na 1996 bestaande situatie en heeft zich sinds die tijd ook ingezet als bestuurslid
van de gecombineerde belangenvereniging zaterdagamateurvoetbal (BZV).
Nu de BZV onlangs (1 juli) is gefuseerd met de LBA (voornamelijk zondagamateurs) is een lidmaatschap van de nieuwe belangenorganisatie amateurvoetbal,
de Belangenorganisatie Amateurvoetbal verenigingen (BAV) onverenigbaar met het lidmaatschap van de Algemene Vergadering Amateurvoetbal.
Naast dit college bestaat overigens ook het zogeheten Amateurvoetbalparlement dat echter geen reglementaire status heeft.
Gerard zit eveneens  in dat parlement gevormd door 60 afgevaardigden uit de zes districten die de KNVB kent.
Onder deze paraplu vallen zes kamers (zeg maar secties), die zich met de diverse onderdelen van de voetbalcompetitie en aanverwante zaken bezighouden.
Al die activiteiten vragen heel wat vergaderuurtjes en het is duidelijk dat mensen als Gerard talloze malen naar Zeist tuffen om daar de belangen van de zaterdagamateurs te behartigen.
Het mag dan als hobby worden gezien, toch past respect wat hij en al die andere vrijwilligers doen om het mogelijk te maken dat er op zaterdag en zondag wordt gespeeld.

Klaar voor nieuwe zittingsperiode

Gerard is overigens dit jaar als lid van de Algemene Vergadering Amateurvoetbal aftredend, maar hij wil zich nog herkiesbaar stellen voor één periode.
Daarna moet hij toch verplicht aftreden omdat hij dan de maximale zittingstijd van 12 jaar heeft vol gemaakt.
Ook al hoopt de Ambachter in november 70 te worden, hij heeft nog voldoende spirit en ambitie om zijn partijtje mee te blazen
nu de leeftijdsgrens van 70 jaar voor bondsbestuurders is afgeschaft. Gerard wil mede daarom op zijn post blijven, omdat er met ingang van 1 januari 2014
weer een herstructurering van het bestuursapparaat wordt doorgevoerd.
De Algemene Vergadering Amateurvoetbal wordt omgezet in een Verenigingsraad bestaande uit 60 leden die rechtstreeks worden gekozen door de verenigingen.
In de nieuwe opzet verdwijnen tot ongenoegen van onder andere voetbalveteraan Henny Troost de districtsvergaderingen, waarin de clubs sinds jaar en dag zijn verenigd.
De KNVB meent echter dat door de nu bestaande structuur er te weinig slagvaardig kan worden geopereerd
en dat in het digitale tijdperk er met de moderne communicatiemiddelen elke club zijn belangen kan behartigen.
Ook het Amateurvoetbalparlement met de diverse secties gaan op de fles.

Ingewikkelde structuur

Wie echter de poging waagt zicht te krijgen op de gehele nieuwe organisatiestructuur van de KNVB komt in een doolhof van namen en organen.
Het verhaal zou te lang worden en wellicht (bijna) onleesbaar als een en ander compleet op papier werd gezet.
Wat is het dan een zegen dat je mannen als Gerard van der Meijde hebt die in dat labyrint van commissies en organen de weg weet
en zich ook in het nu begonnen seizoen voluit willen geven om alles goed te laten verlopen, zodat de duizenden voetballers groot en klein elke week hun balletje kunnen trappen.

Meindert Leerling
oud-sportjournalist